top of page
bivid-groc.jpg

avis legal
condicions legals

1a. Objecte de les condicions generals d'ús:

• Lleida Wifi Networks SL., Bivid d'ara endavant, ofereix aquest servei subjecte a les presents Condicions d'Ús.
• Aquestes Condicions Generals d'Ús no exclouen la possibilitat que certs serveis o utilitats ofertes per mitjà de la pàgina web de continguts i serveis generals Bivid (ubicada a l'URL https://www.bivid .cat/) se sotmetin a unes condicions especials dús, les quals, en tot cas, podran ser consultades pel Client abans de la seva activació.

2a. Serveis prestats per mitjà del portal Bivid

1. Bivid ofereix a través de la pàgina web de continguts i serveis generals Bivid les prestacions i facilitats complementàries al Client que es detallen a continuació:

o Servei d'accés a una sèrie de continguts classificats per categories a la pàgina web de Bivid.
o Servei de correu electrònic: amb relació al Servei de comptes de correu electrònic gratuïts prestats per BIVID a través del seu portal, us informem que BIVID es reserva el dret d'inactivar el vostre compte de correu previ avís via e-mail, en detectar una falta d'activitat per un període superior a (60) dies naturals consecutius. L'esmentada inactivitat suposarà que no podreu enviar ni rebre missatges i s'esborraran els missatges llegits i no llegits de la safata d'entrada i els missatges de la paperera de reciclatge. No obstant vostè podrà reactivar-la en qualsevol moment (llevat que la mateixa s'hagués eliminat ja) autentificant-se via Webmail. A més, BIVID es reserva el dret, havent-lo informat sobre això en la comunicació descrita al punt anterior, d'eliminar de manera definitiva el seu compte de correu gratuït en cas que aquesta no presentin activitat, ni d'enviament i/o ni de recepció de missatges durant noranta (90) dies naturals consecutius.
 
L'esmentada eliminació del vostre compte suposarà que seran eliminats tots els missatges, així com el bloqueig del mateix compte, que no podrà tornar a ser utilitzat, perdent tots els drets sobre el compte esmentat.

o Servei de cerca de continguts per Internet, per mitjà de la utilitat denominada ‘cercador’.
o Servei de navegació per mitjà de la utilitat denominada "Barra miniBivid".
o Servei d'accés als canals de continguts oferts per la
o Servei de xerrada online, Xat.
o Qualsevol altre servei que en un futur Bivid integri al seu portal.

2. Per tal de dotar al client del suport tècnic que si escau per a l'ús de qualsevol dels serveis prestats Bivid proporciona, com a complement dels serveis anteriors, un servei d'assistència telefònica per als seus clients d'accés.

3. Bivid podrà, en un futur, proporcionar al Client nous continguts, serveis o facilitats addicionals, siguin gratuïtes o no, que incrementin les prestacions disponibles per al Client.

4. Alhora, Bivid es reserva el dret de cancel·lar unilateralment qualsevol dels continguts, serveis o utilitats incorporades al portal Bivid .

5. Els serveis esmentats es regeixen per les presents Condicions Generals d'Ús del Portal Bivid i, en allò que no s'hi preveu, per les pròpies de cada Servei.

6. Bivid es reserva el dret de mostrar publicitat tant pròpia com de tercers als mòduls publicitaris dissenyats amb aquesta finalitat i que es troben visibles per tota la navegació del servei webmail.

3a. Responsabilitat pel procés i ús dels continguts a Internet

• Bivid no garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions, sigui quin sigui l'origen, que circulin per la seva xarxa o per les xarxes a què el Client pugui accedir a través del portal Bivid. El Client accepta expressament deixar exempta a Bivid de qualsevol responsabilitat relacionada amb el portal Bivid.
• El Client assumeix sota la seva responsabilitat exclusiva les conseqüències, danys o accions que es puguin derivar de l'accés als continguts així com de la seva reproducció o difusió.
• Bivid no serà responsable de les infraccions de qualsevol Client que afectin els drets d'un altre Client de Bivid, o de tercers, incloent-hi els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.
• Aquesta garantia limitada i la limitació de responsabilitat esmentades als paràgrafs anteriors no afectaran ni perjudicaran els drets imperatius que li assisteixin segons el lloc de la seva residència.

4a. Responsabilitat per l'ús d'enllaços a través del portal de Bivid:

• Bivid no serà responsable ni de la disponibilitat tècnica ni dels continguts de les pàgines web a què el Client accedeixi per mitjà d'un enllaç ("link") inclòs al portal Bivid.
• Bivid no serà responsable dels danys causats al Client per la consulta o ús dels continguts o serveis oferts per una pàgina web l'accés de la qual s'hagi produït per mitjà d'un enllaç inclòs al portal Bivid.

5a. Propietat Intel·lectual i Industrial:

• El Client reconeix que els elements i les utilitats integrats dins del portal Bivid estan protegits per la legislació sobre drets d'autor i que els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquests corresponen a Bivid. En conseqüència, el Client es compromet a respectar els termes i les condicions establerts per aquestes Condicions Generals d'Ús, sent l'únic responsable del seu incompliment davant de Tercers.
• El Client reconeix que la reproducció, modificació, distribució, comercialització, descompilació, desassemblatge, utilització de tècniques d'enginyeria inversa o de qualsevol altre mitjà per obtenir el codi font de la barra, la transformació o la publicació de qualsevol resultat de proves de referències no autoritzades de qualsevol dels elements i utilitats integrades dins del portal Bivid constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Bivid, obligant-se, en conseqüència, a no realitzar cap de les accions esmentades.
• El títol i els drets de propietat sobre el portal Bivid seran en tot cas titularitat de Bivid, de manera que el Client es compromet a no suprimir o alterar qualsevol signe distintiu utilitzat com a marca o nom comercial (gràfic, logotip, etc.) , element protegit pel dret d'autor o altres avisos, llegendes, símbols o etiquetes de Bivid que apareguin al portal Bivid .
• Així mateix, el Client reconeix que la informació a la qual pot accedir a través del servei pot estar protegida per drets de propietat intel·lectual, industrial o d'una altra índole. Llevat d'acord particular entre les parts, el Client es compromet a utilitzar aquesta informació exclusivament per a les seves pròpies necessitats ia no fer directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització del portal Bivid.
• El Client s'obliga a no utilitzar les facilitats i capacitats del portal Bivid per fer o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atraure els Clients del servei cap a altres serveis competidors. Així mateix, el Client es fa responsable d'estendre el compliment d'aquestes clàusules a tota aquella persona autoritzada per ell a utilitzar el servei.
• El Client s'abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l'ús del portal Bivid que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de Bivid o de tercers, o que vulneri o transgredi l'honor, la intimitat personal o familiar o la imatge de tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat, i deixarà en tot cas indemne Bivid davant de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial que es presenti davant d'ella com a conseqüència d'aquest ús.
• El Client s'abstindrà de dur a terme per mitjà de l'ús del portal Bivid qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a Bivid, als seus proveïdors oa tercers, així com d'introduir o difondre a la Xarxa programes, virus, applets, controls Active X o qualsevol instrument o dispositiu físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració a la Xarxa, al sistema, o als equips de tercers. Igualment, queda expressament prohibida qualsevol tipus d'activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta generalment acceptats entre els usuaris d'Internet.

6a. Responsabilitat de Bivid pel funcionament del portal Bivid :

• Bivid no serà responsable ni de la disponibilitat tècnica ni dels continguts de les pàgines web a què el Client accedeixi per mitjà d'un enllaç ("link") inclòs al portal Bivid.
• Tampoc Bivid serà responsable de l'inadequat funcionament del portal Bivid si això obeeix a tasques de manteniment, incidències que afectin operadors internacionals, una defectuosa configuració dels equips del Client o la seva insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer-ne ús del servei.

7a. Política de Privadesa:

• LLEIDA WIFI NETWORKS SL., (d'ara endavant, BIVID ), B25537127
• Avda Industria 414 Nau 2 25191 Lleida és titular del lloc web https://www.bivid .cat/, i garanteix la privadesa dels usuaris, el secret i la seguretat de les dades personals, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposats.
• Bivid considera que la seva activitat ha de basar-se en el respecte absolut a la confidencialitat i privadesa de les dades personals que reculli i processi dels seus usuaris, de manera que el client pugui saber en tot moment quines dades personals estan en poder de Bivid , i com estan sent utilitzats.
• Per obtenir més detalls sobre la manera com utilitzem les cookies, el tipus d'informació que recopilem, com i amb quin propòsit utilitzem les vostres dades, i la forma d'exercitar els vostres drets, consulteu la nostra Política de Protecció de Dades i Política de Cookies.
8a. Resolució:
• Bivid unilateralment podrà deixar de prestar els serveis oferts per mitjà del portal Bivid, bastant per a això la mera comunicació al Client, en els supòsits següents: utilització de forma poc ètica, ofensiva o incorrecta de la barra miniBivid i, en general, al cas que el Client incompleixi qualsevol de les obligacions assumides en virtut de les presents condicions d'Ús.
• Resolt el servei, Bivid mantindrà durant quinze dies naturals la informació emmagatzemada per o per al Client al seu servidor, transcorreguts els quals Bivid procedirà a esborrar-los sense que per aquest fet se li pugui exigir cap responsabilitat.

9a. Comunicacions:

• Bivid podrà adreçar al Client les seves comunicacions bé per correu postal, correu electrònic o divulgació pública de les mateixes per qualsevol mitjà de difusió. De la mateixa manera, el Client podrà dirigir les comunicacions a Bivid per mitjà de correu postal, dirigit al domicili social de la companyia, o correu electrònic, dirigit a la bústia d'atenció al Client.

10a. Llei aplicable i resolució de conflictes:

Serà aplicable a les presents Condicions la legislació espanyola. En cas de controvèrsia sobre la interpretació o execució de les mateixes l'usuari podrà adreçar-se, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes derivats o relacionats amb el servei i amb renúncia a qualsevol altre fur:

• Als Jutjats i Tribunals del domicili a Espanya del Client
whatsapp-logo-11.png
bottom of page